Samenwerking met Agrifirm in de buitenteelten

Samenwerking met Agrifirm in de buitenteelten

12 mei 2015 – Plant Algemeen
In het najaar van 2014 zijn, onder leiding van Agrifirm Plant met diverse andere partijen, op een aantal percelen proeven uitgevoerd met Bodem Resetten. Dit is een nieuwe methode van anaerobe grondontsmetting. Deze proeven hebben veel informatie opgeleverd over de randvoorwaarden van toepassing van deze vorm van grondontsmetting in buitenteelten. Een verbeterde versie van anaerobe grondontsmetting is ontwikkeld door Thatchtec BV samen met Wageningen UR. Hierbij wordt het middel Herbie®, een gemakkelijk afbreekbaar eiwit met een constante en bekende kwaliteit, ingewerkt in de bodem.

Bodem Resetten: Unieke en milieuvriendelijke grondbehandeling

Agrifirm; Herbie

Door toenemende problemen met schadelijke aaltjes in diverse teelten wordt naarstig gezocht naar alternatieve mogelijkheden om de grond te ontsmetten. Uitgangspunt voor Agrifirm Plant is daarvoor een ‘groene’ manier van grondbehandeling, die past in het algemene beleid van een duurzame gewasbescherming. Bodem Resetten is een nieuwe en unieke manier van grondbehandeling en kan mogelijk een milieuvriendelijk en voor omwonenden veilig alternatief bieden.

Anaerobe grondontsmetting
In vollegrondsteelten wordt grondontsmetting op basis van zuurstofloosheid (anaerobie) al toegepast. Dit gebeurt door inwerken van grote hoeveelheden organisch materiaal, meestal gras, in de bodem, waarna de bodem wordt afgedekt. De methode is onpraktisch en de resultaten zijn wisselend. Bovendien vereist de toepassing zes weken in de zomerperiode. Dit kost een teeltseizoen en daarmee derving van inkomsten voor bedrijven.

Verbeterde versie

Een verbeterde versie van anaerobe grondontsmetting is ontwikkeld door Thatchtec BV samen met Wageningen UR. Hierbij wordt het middel Herbie®, een gemakkelijk afbreekbaar eiwit met een constante en bekende kwaliteit, ingewerkt in de bodem. Dit middel is afkomstig van plantaardige reststromen uit de agro-industrie. Het product is zowel beschikbaar in korrel- als in vloeibare vorm. De bodem wordt vervolgens gedurende twee tot drie weken afgedekt. Deze methode, bekend als Bodem Resetten, wordt al wel toegepast in de glastuinbouw maar toepassing in de vollegrond zoals in de bloembollenteelt, akkerbouw en vollegrondsgroenten is nieuw. Agrifirm Plant ziet mogelijkheden voor Bodem Resetten voor deze buitenteelten, maar wil antwoord op de volgende vragen:
1.Is de methode ook betrouwbaar effectief in buitenteelten
2.Is folie-afdekking voor buitenteelten wel een reële optie?
3.Is de methode economisch acceptabel te maken voor telers van open teelten?

Versneld onderzoek 2014
In september 2014 stelde staatssecretaris Dijksma, na overleg met LTO, KAVB en Plantum, geld beschikbaar voor versneld onderzoek naar de mogelijkheden van Bodem Resetten in buitenteelten. Dit tegen de achtergrond van de wens om samen met de sector biologische, natuurvriendelijke of andere alternatieven te ontwikkelen voor grondontsmetting met middelen op basis van metam-natrium. Agrifirm Plant heeft samen met PPO-AGV, als onderdeel van Wageningen UR, Thatchtec en BLGG en in nauw overleg met LTO, KAVB en Plantum, dit versnelde onderzoek uitgevoerd vanaf eind september tot december 2014 op drie besmette percelen.

Resultaten onderzoek 2014

Het onderzoek in 2014 heeft veel bruikbare kennis opgeleverd over Bodem Resetten in de buitenteelten:
1.Voor voldoende effectiviteit moet de gemiddelde etmaaltemperatuur minimaal 16°C zijn.
2.Folie-afdekking is kwetsbaar. Wind, wild en vogels kunnen de folie beschadigen, waardoor weer zuurstof in de grond kan indringen.
3.Een op kleine schaal geteste plantaardige coating is mogelijk een alternatief op termijn; de zuurstofbarrière was even goed als van plasticfolie.
4.De vloeibare formulering van Herbie® lijkt het meeste perspectief te bieden.

Voortzetting onderzoek 2015
In 2015 wordt het onderzoek binnen de Publieke Private Samenwerking (PPS Bodem Resetten) voortgezet. Dit moet er toe leiden Bodem Resetten betrouwbaar en technisch en economisch haalbaar te maken voor buitenteelten.

Other Posts

Wilt u weten wat Bodem Resetten voor u kan doen, neem dan contact met ons op.

Contact